Ondřej Fiedler

projekty informace

Solar updraft tower - 2021

semestrální práce - Ateliér Baum

Děsí a současně nás přitahuje. Kilometr vysoký barák uprostřed pouště jako ikona pokroku a lidského zmaru zároveň. Logo neutuchajících ekologických kontroverzí. Symbol rozporuplné krásy utilitárna a posedlost šrouby a nýty. Dům oplývající řadou protikladů balancující na pokraji lidského snu a distopie.

Prapůvodní příčina domu je solární komínová elektrárna, jakožto nový prototyp elektrárny využívající obnovitelné zdrojů. Využívá potenciál horkého vzduchu a pražicího slunce v pouštních oblastech. Výroba elektřiny funguje na principu komínového efektu. Slunce ohřívá vzduch v několika kilometrovém skleněném kolektoru. Kilometrový komín táhne horký vzduch takovou rychlostí, že na jeho úpatí roztáčí obrovskou turbínu. Elektrárna díky svému výkonu zásobuje elektřinou nejen dům samotný ale i několik měst v okolí. Protože komín vyžaduje vlastní nosnou super-konstrukci využívám ji i tak, že současně hostí umělou pouštní oázu či vertikální město.

Dům pro svou velikost ruší principy typologie většiny výškových budov. Vytváří v sobě 4 nezávislé mikrosvěty, které tak spíše interpretují typologii tradičních měst. Vzniká prostředí, kde vám místo skleněné homogenity mrakodrapů lítá před oknem papoušek. V každé sekci se nachází 6 paprsků bytových domů s mezonetovými příčně provětrávanými byty. Dlouhé chodby končí vždy na terasách. Mezi jednotlivými paprsky bytů dům dýchá velkorysými parky, mezi kterými lze procházet zvýšeným parterem. V horní části každé sekce se tyčí vzpěrami ohraničené kužely pater admistrativy a pracovišť s otevřeným prstencovým půdorysem. Obdobnou typologii výškové budovy navrhl Jan Kaplický v nerealizovaném projektu Coexistence.

Nosnou konstrukci komínu tvoří několik radiálně uspořádaných prostorových vierendeelových nosníků, které navzájem spolupůsobí v dvouplášťovou dutinovou skořepinu. Veškerá vertikální komunikace domu je pak součástí super-konstrukce komínu. Komunikační jádro připadá každému paprsku bytů a prostupuje pak celým domem. Kvůli propojení domu se suterénem se uprostřed komínu tyčí expresní výtah, stavící pouze v patrech parků. Navzájem jsou pak spojeny pomocí aerodynamických lávek. Konstrukce expresního výtahu je podobná dvouplášťová dutinová skořepina, která je napojena na lávky přírubami. Z nosného komínu pak geometricky vystupují diagonální táhla a vzpěry vynášející technická patra, které slouží nejen jako podesta pro parky a bytové domy, ale rovněž dělí vertikální komunikace, kanalizaci a vzduchotechniku do menších sekcí. Technické patro je zkonstruováno jako prostorová příhradovina s MERO systémem spojování. V místě napojení na táhla a vzpěry tvoří výměnu zesílením spojů pomocí prostorového vierendeelového nosníku. Velkou roli ve výrazu a funkci domu hraje biaxialně zakřivený vnější plášť, vyplněný kontextuální mashrabiyou. Jedná se o čtyři rotační hyperboloidy vypnuté obručemi z technických pater. Konstrukce fasády je obdobná jako u chladící věže Jörga Schlaicha. Tento druhý plášť vytváří vnitřní mikroklima domu a chrání ho tak proti povětrnostním podmínkám.

Do domu můžeme přijet v šesti směrech podzemním monorailem, pod kterým rovněž projíždí tunel osobní dopravy. Monoraily končí v komunikačních jádrech, které jsou ohraničeny čtyřmi patry parkování osobní dopravy. Po příjezdu se nad vámi vznáší lopatky stametrové turbíny. Suterén je navržen na hexagonálním půdorysu v rozích ohraničený betonovými patkami domu. Najdeme zde dvě dominantní piacety, horní s možností velkých trhů a spodní s funkcí návštěvnického centra. Mezi sebou jsou propojeny velkorysými eskalátory a s expresním výtahem překlenuty lávkami. Ostatní otevřená patra zajišťují domu funkci a svým kaskadováním vytváří jakýsi amfiteátr.

Geometrie kolektoru navazuje na hexagonální půdorys suterénu. Jedná se tedy o strukturální zasklení na hexagonálním rastru. Styčné body jsou pak vynášeny noniově nastavitelnými sloupky. Evakuaci pomáhá šest vnějších schodišť, které navazují chodníčky ve směrech monorailů na kolektoru.

Hledání zahradního města – bydlení – 2020

semestrální práce - Ateliér Kuzemenský Kunarová

Můžu dělat postmodernu, industriál, viladomy nebo pražské bloky. Nebo můžu dělat pohodlí, radost, chmury, vzpomínky, kratochvíle, povinnosti a jiné věci, které k životu patří. Architektura je s životem k nerozlišení namíchaná, ale v nejzákladnější rovině dělám architekturu nebo život. V tom případě jsem pro život. Hledám architekturu v zabydlenosti, ve visícím prádle a v květinami přerůstajících truhlících. Nakonec celý koncept stojí na lidské tvořivosti. Zprvu se zdá jako kdyby tam žádný nebyl. V čase se ale objevuje. Hledám pravé stárnutí, patinu života, pádů a vzestupů, rození a umírání. Mou úlohou je vytvářet podhoubí pro život. Chci architekturu natolik pokornou, že nechává výraz na svých obyvatelích.

Kuloár – instalace v galerii Nonstrop Jihlava – 2020

Vjem otevřeného, vs. vymezeného prostoru je tématem výstavy v Jihlavské Galerii Nonstrop. Instalací vytvořenou přímo na místě v Malé Lazebnické autor cílí na prožitek návštěvníka při změně prostorových dimenzí. Přenáší diváka do jiného kontextu, do prostředí útulného loubí, či chodby hřejícího domu vložením interiérového prvku, tedy křížové klenby, jejíž typ vychází ze středověkých jihlavských domů. Průhlednost ocelové konstrukce stropu však umocňuje mlhavost vytyčené hranice, která se jako předěl hmot v přímém pohledu vytrácí, zároveň umožňuje dvojí transparentní pohled, být uvnitř i venku zároveň.

U Nás - dům pro hostující umělce - 2020

semestrální práce - Ateliér Rottová

Funkčnost nestačí! Dům pro umělce interpretuje lokální kontext, solidnost, těžkost a vznešenost domů Liboce obíhajících Letohrádek Hvězda. Idea solitéru nabízí přirozený vývoj domu, vybírá významné prostorové body, které se pokřivenou střechou spojují v celek. Na vnější prostředí odpovídá dům v každém směru svobodně – sloupořadím do ulice, průhledem do sadu, těžkým štítem k pokračující zástavbě. Výraz domu se s určitou nadsázkou přiznává k archetypálním prvkům venkovské neoficiální architektury.
Dům slouží umělcům a má je vést k inspiraci. Každé místo v domě má specifický charakter, vertikální ateliér, plošná galerie, přehnaně velká společná zákoutí a minimální bydlení. Ve snaze vytvořit svobodný prostor balancuje účel domu mezi tvorbou, prezentací a bydlením, mezi účinkujícím a divákem.

Obraz v krajině – 2020

Soutěžní návrh - Umělecké dílo pro kopec Vinice

Spoluautoři – Jakub Hudeček, Vít Mádle

Rozhodli jsme se pro funkci vyhlídky kvůli jedinečně vysoké poloze kopce Vinice. Interaktivní vyhlídka nevnáší člověka do nového bodu pozorování, ale upozorňuje jej na výhled stávající. Dva objekty jsou položeny do svahu. Souhra monolitického betonového podstavce a navazující větší konstrukce z povětrnostně odolné oceli. Objekt se vyjadřuje ke kolínské krajině. Nejde nám o zobrazení konkrétního místa, ale o celkové pojetí krajinného rázu rovinné oblasti.

Návštěvník vyhlídky se stává středobodem celé krajiny. Tím, že nastoupí na betonový podstavec, bere na sebe roli romantického hrdiny, který s krajinou započne dialog. Vyhlídka tak plní funkci komunikačního prostředku mezi člověkem a přírodou. Jedná se o hru s perspektivou a silným kontrastem, kdy těžký hmotný objekt z určitého bodu zmizí a přemění se pouze na vzletný rám. Hrany objektu se promítnou do očí pozorovatele a vnímaní perspektivy se tím naruší. Při cestě k vyhlídce se objekt proměňuje a opticky pracuje. Pro plné prožití konceptu ji musí návštěvník zkoumat a dojít na správné místo.

Junglegym - informační centrum POHO2030 - 2020

semestrální práce - Ateliér Rottová

Lokalita dnes zející prázdnotou a postrádající život. Fascinují mě zde konstrukce důlních věží lomu Gabriela. Infocentrum stojí na podstatě starých amerických prolézaček s experimentálními konstrukcemi. Jelikož zastává rovněž roli orientačního bodu, volím tedy větší rozměry a osobitější výraz objektu. Jedná se modulovou konstrukci svojí formou vycházející z myšlení Buckminstera Fullera o čtyřstěnu, jakožto nejjednodušším tvaru, který nepotřebuje dalšího zavětrování. Spojováním čtyřstěnů dosahuji maximální nosnosti a zážitku z konstrukce. Trojúhelníkový rastr je na určitých místech narušen a vyplněn ocelovými deskami uzavíracími vnitřní prostor. Pro chápání objektu jako hravého objektu, nedělím výplně na stěny, stropy, podlahy a okna. Prolézačku do krajiny zakládá dlouhý betonový podstavec, který ji dává určitý předprostor a zároveň nutí návštěvníka dojít po dlouhém molu až k hlavnímu objektu, sledovat ho tak z různých vzdáleností a po cestě tuto architekturu prožít. Podstavec vytváří jakýsi terénní zlom, který v jednom místě odhaluje minimalistický vstup. V prostoru podstavce se tyčí stěny místností ohraničené šerou chodbou evokující nekonečnost prostoru. Celé informační centrum nenabízí návštěvníkovi tu nejjednodušší cestu. Člověk při náročném prolézání objektem nalézá zajímavé informace, ztrácí se v prostoru a hlavně si hraje.

Disko sušenky - 2019

1. místo v Model Young Package

Vždy jsem si užíval odtrhávání papírových proužků při otevírání sušenek. Tento proužek je pro mě asociací zážitku z rozbalování. Válcovitý obal na kulaté sušenky (např. Disko) jsem vytvořil tak, aby tato radost trvala mnohonásobně déle. Známý „odtrhávací proužek” je zde použit spirálově téměř v celé šíři obalu, tím je doba jeho odtrhávání mnohonásobně prodloužena. Uživatel si může užívat slastný pocit rozbalování při každé sušence, kdy je potřeba obal vždy o kousek odmotat.

ateliér - koule v kouli - 2019

Koule má jednu úžasnou vlastnost, jedna v druhé se může jakkoliv otáčet. Tento jev nacházíme už v Ezechielově kole v kole, ve vrstvách atomů, nebo ve vrstvě oceánů na Zemi. Budova kulového ateliéru se skládá ze tří polokoulí, jedné pevné, základové, další skleněné a poslední prodyšné a zároveň stínící. Skleněná i stínící mohou rotovat podle počasí nebo potřeby uživatelů. Ateliér vytváří otevřený prostor pro vzájemnou komunikaci, a v neposlední řadě maximálně inspirativní prostředí.

dům u potoka - 2019

Dům se nachází v Kamenici u Jihlavy. Zvolená parcela je poměrně neobvyklá a prozatím téměř nevyužitelná. Je zde prudký svah který se dotýká s meandrujícím potokem, zhora má místo přímý přístup k silnici. Dům je vsazen do svahu a zpevňuje ho, aby jej voda nepodemlela, proto statut objektu je zpevnění svahu. Objekt funguje jako skála která vstupuje do přírody. Jeho tvar je složen z malých kostiček, které zároveň slouží jako schody, a tak se uživatel cítí jakoby zdolával skálu, přesto je sestup pohodlný. Přístup k potoku umožní vodou zalité schody, které jsou propojeny betonovou podestou s domem a tak spolu vzájemně komunikují. Jelikož silnice je v úrovni střechy domu, je střecha využita jako parkovací stání.

Antivěž - veduta pro Prahu - 2019

Jedná se o vizionářskou vedutu pro Prahu, neboli stavbu, která zasahuje do panoramatu města. “Antivěž“ reaguje na původní pražské panorama, které je známé jako stověžaté. Objekt zachovává výhled na tyto věže, avšak přesto Pražské panorama radikálně srovnává do roviny. Jedná se o jakýsi kvádr v nebesích, do kterého je zespoda odlito sto věží a kopulí, tím vytváří velmi zajímavou klenbu, kterou sledují chodci procházející se pod ní. Střecha objektu je propojena s nuselským mostem a bastionem a slouží jako veřejný prostor s velkorysými výhledy.

divadlo - 2019

Můj koncept divadla se inspiruje středověkými hrady a jejich záchody vykonzolovanými ven do prostoru. I když hradní záchody jsou postavené hlavně proto, aby plnily svou funkci, pokusil jsem se tento princip využít v širším rozsahu. Divadlo, koncertní síň nebo kino si asi každý umí představit, že je rozčleněno na jeviště, hlediště, zákulisí, záchody, schodiště a ostatní. Návrh tedy rozčleňuje všechny tyto specifické prostory a dává jim své místo v tvarové kompozici. Veškeré prostorové uspořádání jde tedy vidět i zvenku. Budova je hra s anonymitou a transparentností. Uvnitř nenajdete jediné okno a přitom jako kolemjdoucí si umíte představovat, co se v každé místnosti děje, protože přesně vidíte kde se určitá místnost nachází.

poloviditelný objekt - bazén v horách - 2019

Vždy jsem snil o domě, který je z jednoho pohledu neviditelný a z druhého mohutný. Tento princip by šel docílit hrou s perspektivou. Hrany objektu by vedly zcela opačným směrem proti sbíhajícím se hranám perspektivy. Perspektiva se tedy dorovnává a my vidíme objekt jako "přední pohled". Díky sklonu podlahy tento koncept skvěle funguje jako bazén, kde hloubka vody jde od břehu až po nejhlubší hranu. Bazén nabízí velkorysé výhledy do hornaté krajiny a slouží tak díky svému umístění spíše jako výletní místo.

bydlení v centru Jihlavy - 2019

V historickém centru Jihlavy se nachází poměrně rozsáhlé nedefinovatelné místo. Vnitroblok, parkoviště, park, ulice nebo náměstí. Myslím si, že toto místo by mělo být především využito pro bydlení v kombinaci s veřejným prostorem. Navrhuji zde 11 domků, které působí spíše jako jako objekty než domy, vytváří tím atmosféru veřejného prostoru. Domky jsou navrženy tak, aby dávaly dostatečné soukromí jejich obyvatelům a zároveň kolemjdoucích odvahu volně využívat prostor mezi nimi. Návrh se i přes svůj neobvyklý vzhled snaží navázat na historii centra města a přinést udržitelnou architekturu do tohoto důležitého místa.

proluka - náměstí Svobody v Jihlavě - 2019

Tato budova vzniká v jedné známé jihlavské proluce. Místo se nachází přímo naproti monumentálnímu Kulturnímu domu podle návrhu manželů Machoninových. Při návrhu objektu pro toto místo si uvědomuji jeho důležitost a tak výrazem stavby odkazuji právě na tuto stavbu naproti. Průčelí nového objektu vzniká odlitím meziprostoru monumentálního, sloupového průčelí DKO. Zbytek hmoty jakoby se už do formy nevešel, a tak zadní část domu zůstává zcela organická. Celá budova je modrá a průsvitná, protože proluka tu už dlouho je, a tak ji tu vizuálně zachovám. Objekt by mohl sloužit dokumentárnímu filmu, který se pro Jihlavu stává ikonický.

komunitní bydlení - kostky - 2019

Komunitní bydlení z kostek by mohlo být náhradou dnešních satelitních sídlišť. Jednolité oplocené zahrady by se transformovaly na veřejné prostory plné zeleně. Samotné domky vznikají složením čtyř kostek 4 x 4 m v různých kombinacích. Prostorové uspořádání je inspirováno kostkami ze hry Tetris. Tak tedy celý prostor působí jako chaoticky popadané kostky Tetris v přírodě.

Zobrazit starší projekty

Starší projekty